Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Chemické látky a směsi

Legislativa ČR

 • 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích – účinnost od 1. ledna 2012
 • 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi – účinnost od 1. října 2015
  • 225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
  • 226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
  • 227/2015 Sb. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
  • 228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
  • 229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
 • 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví – účinnost od 1. ledna 2001
  • 428/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 


 

Legislativa EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím