Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Služby EKOvia EUROPE s.r.o.

I. odpady

 • odborný dohled nad nakládáním s odpady
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování ročního hlášení o odpadech
 • zpracování hlášení pro statistický úřad
 • zajištění souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování interních předpisů
 • zpracování žádosti o upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • zpracování písemných informací o vlastnostech odpadů předávaných do zařízení k nakládání s odpady
 • vzorkování odpadů
 • zpracování základních popisů odpadů předávaných přímo na skládku
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zpracování žádosti o provoz zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů
 • zpracování provozních řádů zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů
 • školení zaměstnanců
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách

II. chemické látky a směsi

 • odborný dohled nad nakládáním s chemickými látkami a směsmi
 • výkon funkce odborně způsobilé osoby pro práci s látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické
 • aplikace nové evropské chemické legislativy do firemní praxe (REACH, CLP)
 • přepracování bezpečnostních listů dle platné legislativy ČR a EU
 • posouzení objektu dle zákona o prevenci závažných havárií
 • zpracování interních předpisů
 • školení zaměstnanců
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách
 • řešení problematiky SVHC látek v předmětech
 • oznamování do databáze SCIP
 • oznamování směsí, PCN formát
 • posouzení skladovatelnosti nebezpečných chemických látek a směsí

III. vodní hospodářství

 • odborný dohled nad nakládáním s látkami závadnými vodám
 • sledování plnění rozhodnutí vodohospodářských orgánů
 • zpracování žádostí o vodoprávní povolení
 • zpracování hlášení pro vodní bilanci
 • zpracování poplatkového hlášení/přiznání za odběr podzemní a povrchové vody
 • zpracování poplatkového hlášení/přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • zpracování havarijních plánů
 • zpracování provozních řádů
 • vzorkování podzemních a odpadních vod
 • školení zaměstnanců
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách

IV. ochrana ovzduší

 • odborný dohled v oblasti ochrany ovzduší
 • sledování termínů autorizovaných měření emisí
 • vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování souhrnné provozní evidence
 • zpracování roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel (VOC)
 • zpracování oznámení o poplatcích za znečišťování ovzduší
 • zpracování žádosti o povolení a změny provozu zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
 • školení zaměstnanců
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách

V. integrovaná prevence (IPPC)

 • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení
 • zpracování žádosti o vydání změny integrovaného povolení
 • účast na jednáních předcházejících vydání integrovaného povolení
 • zpracování ročních zpráv o plnění podmínek uložených integrovaným povolením
 • vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy (dle metodického dokumentu MŽP k problematice základní zprávy)
 • zpracování základní zprávy
 • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách

VI. IRZ

 • zpracování hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

VII. EIA – podlimitní záměry

 • zpracování oznámení podlimitního záměru

VIII. obaly

 • zpracování čtvrtletních výkazů pro společnost EKO-KOM a.s. podle podkladů dodaných objednavatelem
 • odborný dohled nad nakládáním s obaly

IX. ISO 9001

 • provádění interních auditů
 • účast při certifikačních a ověřovacích auditech

X. ISO 14 001, EMAS

 • odborná pomoc při zavádění a udržování systému
 • provádění interních auditů
 • školení interních auditorů
 • účast při certifikačních a dozorových auditech

XI. ADR

 • výkon funkce bezpečnostního poradce v rozsahu požadovaném ADR
 • vstupní audit ADR
 • proškolení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
 • zpracování výroční zprávy ADR
 • zpracování vzorů přepravních dokladů

XII. ekologická újma

 • zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím