Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Vodní hospodářství

Legislativa ČR

 • 254/2001 Sb. Zákon o vodách – účinnost od 1. ledna 2002
  • 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
  • 20/2002 Sb. Vyhláška o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
  • 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
  • 450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
  • 216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
  • 328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
  • 431/2001 Sb. Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
  • 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
  • 99/2016 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
 • 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – účinnost od 1. ledna 2002
  • 428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím