Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Odpadové hospodářství

Legislativa ČR

 • 541/2020 Sb. Zákon o odpadech – účinnost od 1. ledna 2021
  • 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) - učinnost od 27. 1. 2021
  • 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnosech nakládání s odpady - účinnost od 7. 8. 2021
  • 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
  • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
  • 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
  • 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
  • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
  • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
  • 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
  • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
  • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • 248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
  • 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
  • 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
 • 542/2020 Sb. Zákon o ovýrobcích s ukončenou životností – účinnost od 1. ledna 2021
  • 16/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností - učinnost od 1. 2. 2022
  • 345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnosech nakládání s vozidly s ukončenou životností - účinnost od 1. 10. 2021

Legislativa EU

 • Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím