Certifikáty

Osvědčení o absolvování kurzu Stavební a demoliční odpady- Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (číslo osvědčení 1248) - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o obsalvování kurzu Nakládání s vodami od 1.1.2019 - novela zákona v praxi - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře č. 036 Vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování Kurzu Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP z programu EVI 8 - Ing. Petra Beranová
Osvědčení o absolvování Kurzu Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP z programu EVI 8 - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování Kurzu Chemická legislativa pro průmysl a obchod - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Interní auditor dle norem ČSN EN ISO 14001:20016, a ČSN EN ISO 19011:2012 - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování odborného kurzu Revize ČSN EN ISO 14001:2016 - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování Kurzu Novela zákona o ovzduší a prováděcích předpisů - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování Kurzu Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP z programu EVI 8 - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování Kurzu aplikované chemické legislativy - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Tvorba ročního hlášení do ISPOP v EVI 8 - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování kurzu Interní auditor dle specifikace norem ČSN EN ISO 14001:2015, a ČSN EN ISO 19011:2012 - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování odborného semináře Nařízení REACH pro začátečníky - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře Norma ISO 14001:2015 - environmentální management - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Interní auditor dle specifikace norem ČSN EN ISO 14001:2005, a ČSN EN ISO 19011:2012 - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování kurzu Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Hospodaření s energiemi - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování kurzu Tvorba ročního hlášení do ISPOP v EVI 8 - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (číslo osvědčení 2445) - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování kurzu Správní řízení o uložení pokuty v odpadovém hospodářství v praxi - Ing. Vladislava Bosmanová
Potvrzení o absolvování školení bezpečnostních poradců ADR - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování školení Novela zákona o vodovodech a kanalizacích - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Novely zákona o odpadech - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o absolvování kurzu Aktuální legislativa k nebezpečným látkám - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Legislativní novinky a pokračování Ekoauditu - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Aktuální novela zákona o integrované prevenci - IPPC - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Běžný podnik a bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Legislativa životního prostředí v kostce - Mgr. Petra Šlajsová
Osvědčení o školení Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování Semináře k hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře o novém zákoně o ochraně ovzduší v praxi - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře Požadavky na vypouštění odpadních vod - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře Problematika aplikace zákona č. 56/2001 Sb. atd. - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování školení Management kvality ČSN EN ISO 9001:2009 - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o ukončení vzdělávacího programu Vodní zákon a stavby vodních děl - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování Kurzu aplikované chemické legislativy - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování semináře Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování Kurzu aplikované chemické legislativy - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování Kurzu aplikované chemické legislativy - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování školení auditora systému managementu jakosti v rozsahu požadavků ISO 9001:2000 včetně změn ISO 9001:2008 a ISO 19011:2003 - Ing. Vladislava Bosmanová
Osvědčení o absolvování kurzu Vzorkování odpadních vod - Ing. Vladislava Bosmanová